Selasa

POLI KULIT & KELAMIN | Jam 17:00 s/d 19:00

Sabtu

POLI KULIT & KELAMIN | Jam 08:00 s/d 10:00

Rabu

POLI TELEMEDICINE KULIT | Jam By App

Kamis

POLI TELEMEDICINE KULIT | Jam By App

Jumat

POLI TELEMEDICINE KULIT | Jam 08:00 s/d 16:00